Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden “Acuut Zorggroep”

Artikel 1 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: “Acuut Zorggroep”

Opdrachtgever: de wederpartij van “Acuut Zorggroep”

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Zorgkantoor: zelfstandig werkende kantoren, die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) / Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), nauw gelieerd aan de zorgverzekeraar ter plekke.

Budgethouder: persoon aan wie een Persoonsgebonden Budget is toegekend.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met gebruiker, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden

teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft

gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook. Behalve in het geval van opzet of grove schuld.
 3. Opdrachtgever vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever

toerekenbaar is.

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke

uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig

aanpassen.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld,

kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.

Gebruiker zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 5 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en een opdrachtgever wordt aangegaan voor

onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde

werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever gebruiker derhalve

schriftelijk ingebreke te stellen.

Artikel 6 Honorarium

 1. Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.

Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

 1. Indien gebruiker met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
 2. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

Artikel 7 Betaling en Incassokosten

 1. Betalingen geschieden uitsluitend per incasso machtiging, waarbij opdrachtgever van gebruiker een gespecificeerde factuur ontvangt. Vervolgens zal er binnen 14 dagen na

factuurdatum een afschrijving volgen van de vooraf opgegeven bankrekening van de

opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht te zorgen voor voldoende saldo op de betreffende rekening en gebruiker te voorzien van de correcte gegevens die benodigd zijn om tot een incasso te kunnen komen.

 1. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige

voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 250,00.

 1. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente

verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot

hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.Gebruiker is enkel voor die gevallen aansprakelijk, die worden gedekt door de

aansprakelijkheidsverzekering van “Acuut Zorggroep” met een maximum van de in de betreffende polis opgenomen bedrag.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

De overeenkomst eindigt direct wanneer:

 1. de budgethouder overlijdt;
 2. “Acuut Zorggroep” failliet is verklaard of surseance van betaling is verleend;
 3. het zorgkantoor beslist dat de budgethouder geen recht meer heeft op

een persoonsgebonden budget.

Artikel 10 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en

noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor

hun rekening komt.

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van gebruiker worden daaronder begrepen.

 1. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit

de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding

van schade aan de andere partij.

 1. Voorzoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te

declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een

afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is

gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 1. Alle door gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 12 Geschillen

 1. Klachten dienen terstond door de opdrachtgever schriftelijk te worden ingediend bij de gebruiker.
 2. Behoudens het bepaalde in art. 98 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering is uitsluitend bevoegd de rechter die bevoegd is in Eindhoven.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 13 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de opdrachtgever is Nederlands recht van

toepassing.

Artikel 14 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te

Eindhoven.

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.